FAQ’s Chant Cesky

Interview with Pater Karl Wallner.

Kde Heiligenkreuz leží?

Cisterciácké opatství Heiligenkreuz leží ve Vídeňském lese, asi 15 km jihozápadně od Vídně.
Protože se toto opatství nachází tak blízko u Vídně a zároveň v idylické krajině Vídeňského lesa, navštíví jej každý rok přibližně 170 000 turistů. Klášter Heiligenkreuz je tedy nejvyhledávanějším cílem turistů vokolí Vídně.

Jak je klášter Heiligenkreuz starý?

Klášter Heiligenkreuz si letos připomene 875 let od svého založení. Ačkoliv byl vroce 1683 vypálen Turky a mezi roky 1938 a 1945 byl klášterní život omezován nacisty, nebyl nikdy zcela zničen nebo zrušen. Je to jediný cisterciácký klášter na světě, který existuje tak dlouho bez přerušení.
Tuto prastarou kontinuitu je možné vidět i na uspořádání klášterních budov, které je úžasným a harmonickým souborem všech stavebních slohů posledních 900 let. Středověký klášterní komplex vrománském a barokním stylu zůstal zcela zachován; a zároveň je možné obdivovat krásná barokní umělecká díla jako např. sloup Nejsvětější Trojice nebo rokokovou Sakristii.

Kdy a kým byl klášter založen?

Klášter Heiligenkreuz byl založen roku 1133 svatým markrabětem Leopoldem III. na popud svého syna Oty. Leopold poslal svého syna na studia do Paříže. Při své cestě zpět vstoupil Oto do cisterciáckého kláštera Morimond a stal se mnichem. Bylo to právě vdobě, kdy tento nový řád ve Francii vznikal. Oto přemluvil svého otce, aby vRakousku založil cisterciácký klášter: Heiligenkreuz! Později se stal Oto biskupem ve Freisingu a byl tedy předchůdcem Josefa Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., který spravoval biskupství Mnichov-Freising.

Kolik mnichů žije dnes vklášteře?

Ke klášternímu společenství patří celkem 80 mnichů. Vposledních letech se Heiligenkreuz překvapivě těší velkému počtu nových povolání. Klášter je tak plný mladých mnichů, že nám pokoje téměř nedostačují.
Polovina mnichů žije přímo vHeiligenkreuz; asi 14 mnichů je vklášteře Bochum-Stiepl v Německu, který byl nově založen roku 1988; ostatní působí vduchovní správě mimo klášter. Klášter Heiligenkreuz spravuje totiž asi 20 farností. Pro rakouské cisterciáky je typické, že působí jako duchovní správci i mimo klášter.

Jak vypadá denní řád?

Pro mnichy kláštera Heiligenkreuz je nejpřednější činností modlitba. Naše modlitba není žádnou soukromou pobožností, nýbrž veřejnou a oficiální chválou, kterou církev vzdává Bohu. Jedná se, jak řekl 9. září 2007 při své návštěvě vHeiligenkreuz papež Benedikt XVI., o modlitbu, která „nemá žádný cíl“. To znamená, že se nemodlíme vprvní řadě za zdraví, úspěch nebo něco dalšího, nýbrž chválíme Boha prostě proto, že je dobrý. Při bohoslužbách se modlíme za všechny lidi na celém světě, zvláště za ty, kteří na poslední horizont svého života zapomínají. My mniši se modlíme za církev a za celý svět, právě to je naše služba a náš úkol.
Podle Řehole sv. Benedikta musí mnich také pracovat: „Ora et labora, modli se a pracuj!“ Naše úkoly jsou velmi rozmanité. Spravujme asi 20 farností, ve kterých sloužíme více jak třiceti tisícům farníků. Pracujeme také voblasti pastorace mládeže a zabýváme se rovněž vědeckou činností: od roku 1802 je vHeiligenkreuz vysoká škola, kterou papež Benedikt XVI. vroce 2007 jmenoval „Papežskou vysokou školou“, protože se zde akademicky vzdělává přibližně 180 studentů. Mnoho mnichů působí na škole jako profesoři, mladší bratři musejí ještě studovat, což vyžaduje velké úsilí. Někteří mniši jsou také odpovědní za hospodaření kláštera, či se starají o klášterní hosty. Existují i obzvlášť zajímavé činnosti: jeden mnich je umělec a aktivně se věnuje sochařství a malířství.

Řekněte nám něco o gregoriánském chorálu:

Gregoriánský chorál je velmi stará a osvědčená forma zpívané modlitby. Má své kořeny vlastně již vdobě před Kristem, totiž v židovské chrámové bohoslužbě. Křesťané odtud převzali mnoho melodií. Velkým rozvojem prošel chorál v7. a 8. století, kdy se začal užívat i na západě. Označení „gregoriánský chorál“ se odvozuje od jména papeže Řehoře Velikého (+ 604), který tento církevní zpěv vŘímě reformoval tím, že založil „Schola cantorum“, pěveckou školu.
Gregoriánský chorál je jednohlasý. Tento zpěv zná 8 různých tónin. Noty gregoriánského chorálu vypadají zcela jinak, než ty dnešní, kromě toho existují pouze 4 notové řádky.
Zpívané texty jsou často úryvky zBible, tedy slovo Boží. Mniši se tak obracejí kBohu těmi slovy, které jim On sám vBibli daroval. Tímto způsobem se jakoby spojuje nebe se zemí. Většina textů je vybrána ze starozákonních žalmů. Melodie jsou jednoduché a mají zvláštní schopnost navozovat příjemnou atmosféru. Gregoriánský chorál tedy není prostě „muzika“, nýbrž „zpívaná modlitba“. Gregoriánský chorál je Zpěv svelkým „Z“římskokatolické církve. My vHeiligenkreuz jsme velmi šťastní, že jsme součástí tak vzácné tradice a vjednotě spřáním Svatého otce.

Vjakém jazyce se gregoriánský chorál zpívá?

Gregoriánský chorál se zpívá vlatinském jazyce, který je stále ještě oficiálním jazykem západní římskokatolické církve. Protože obsahuje mnoho samohlásek – a,e,i,o,u, má latina tu výhodu, že je velmi melodická.
Latina je kmeditaci Bible vhudební formě velmi vhodná, protože je možné jednotlivé slabiky, na rozdíl od jiných řečí, zpívat více než na 20 notách.

Jak došlo ktomu, že jste nahráli CD sgregoriánským chorálem?

Jeden přítel našeho kláštera, který žije vLondýně, poslal 28. února 2008 Pateru Karlovi Wallnerovi krátký e-mail. P. Karl je totiž vklášteře Heiligenkreuz odpovědný za internetové stránky a oficiální styk sveřejností. Vtomto e-mailu stálo pouze „Rychle, Karle, rychle!“ a byl přiložen odkaz na internetové stránky svýběrovým řízením společnosti Universal. P. Karl nebral zpočátku tuto věc příliš vážně, vždyť ani pořádně nevěděl, co to „Universal“ je. Příští den, 29. února – poslední den, kdy bylo možno podat přihlášku! – poslal krátký e-mail, ve kterém upozornil na některé ukázky gregoriánského chorálu na našich internetových stránkách www.stift-heiligenkreuz.at. Kromě toho objevili lidé zUniversal na YouTube jeden videoklip o Heiligenkreuz, který je velmi nadchl. Nikdy jsme si nemysleli, že bychom mohli tento konkurz vyhrát, ale Tom Lewis, manažer UCJ (Universal Classic and Jazz), byl naším zpěvem naprosto nadšen. Když potom Universal P. Karlovi zavolal a on si uvědomil, o jak velkou věc vlastně běží, byli všichni vklášteře překvapeni. Vkaždém případě jsme o to my mniši ve skutečnosti příliš neusilovali; nehnali jsme se ctižádostivě na pódium, abychom se tam prezentovali světu. Vpozadí však skutečně stojí působení Boha, který očividně chtěl, abychom svým zpěvem šířili jeho slávu.

Jak jste se při nahrávání alba cítil?

Pro nás vklášteře nebylo vůbec jednoduché se pro takovou věc rozhodnout. Jsme sice od návštěvy papeže vzáří roku 2007 na zájem médií zvyklí, ale nikdo přece nejde do kláštera, aby byl neustále filmován a fotografován. A právě na začátku byl zájem médií a shon kolem toho poměrně velký. Někteří mladší členové řádu měli také obavy, že budeme prezentování jako nějaká „chlapecká skupina“.
Ale lidé ze společnosti Universal nás strachu úplně zbavili, protože byli velmi vnímaví a respektovali posvátnou atmosféru našeho kláštera. Kromě toho cítíme jakýsi závazek vůči papeži Benediktu XVI., který gregoriánský chorál velmi miluje. Má jistě radost ztoho, že se tento chorál teď trochu rozšíří. Ve své promluvě nám 9. září doslova řekl: Klášter, ve kterém se komunita několikrát denně schází, aby chválila Boha, dosvědčuje, že původní lidská touha po definitivním naplnění a maximálním štěstí nezapadá do prázdna.
A tak jsme se rozhodli vydat toho svědectví. Byla to skutečně úžasná zkušenost, spolupracovat stak profesionálními lidmi. Nahrávání trvalo tři dny a bylo skutečně namáhavé, vždyť náš normální denní rytmus modliteb, který začíná v5:15, běžel stále a k tomu ještě přibylo sedm hodin nahrávání. Byla to pro nás radost, ale také taková malá oběť.

Co znamená nahrávání pro klášterní společenství?

Pro nás se to stalo zkušeností sBoží milostí. My jsme tuto věc přímo nevyhledali; věříme, že nám ji „přihrál“ sám Bůh a my jsme tedy tuto výzvu přijali.
Je to vlastně krásné; neděláme vpodstatě nic jiného, než co konáme vždy: modlíme se. Nejezdíme tedy po světě sem a tam a neodcizujme se svému vlastnímu povolání. A svět se přece zajímá přesně o to, co je naším pravým povoláním. To je pro nás potěšující.
Už nyní jsme samozřejmě zvědaví, jaký bude mít naše CD úspěch. Bylo velmi překvapující, že během pouhých deseti dní vidělo video na YouTube přes 80 000 lidí.

Co znamená gregoriánský chorál pro Vás?

Gregoriánský chorál je pro nás modlitba. Melodie nejen uklidňuje, ale i dává sílu. Je to jako když člověk překročí duchovní hranice a všední den přestává být obyčejným. Gregoriánský chorál otvírá srdce pro Boha a duchovní dimenzi. Je to velmi emocionální záležitost: je to radost i starost, chvála i zármutek, jásot i dík.
Nápěvy jsou velmi proměnlivé, každý den trochu jiné. Když ale člověk žije vklášteře několik let nebo desetiletí, těší se už na určité antifony nebo Aleluja-melodie.

Jak bude toto album působit na Váš klášterní život, stanete se nyní Pop-Stars?

Pop-Stars určitě nebudeme. Proč by měla tato nahrávka měnit náš život? Na našem albu může člověk slyšet to, co zde vklášteře denně od rána do večera konáme: zpíváme, chválíme Boha, rozjímáme… Pan Opat ale přirozeně zavedl některá opatření. Např. stanovil, že pouze P. Karl, který je odpovědný za oficiální styk sveřejností, může dávat interview. Kdyby totiž všichni mniši, kteří CD nahrávali, měli soustředit na mediální výstupy, brzy by mnichy přestali být. Zpívající mniši jistě nebudou součástí žádné show a nebudou vystupovat na žádných pódiích. Naše jediné „jeviště“ je náš klášter Heiligenkreuz. Kdo nás chce slyšet zpívat na živo, musí přijít sem; u nás je přirozeně každý srdečně vítán. Ale my určitě ven nepůjdeme!
Nahrávací dny byly mimořádnou situací a zároveň hlubokou duchovní zkušeností. Nahrávání se konalo v klášterním kostele. Zároveň s mikrofony a různou aparaturou jsme zde měli i Nejsvětější Svátost a relikvie Svatého Kříže a zpívali jsme směrem koltáři, pro PánaBoha. Proto nebylo nahrávání pouhou hudební produkcí, ale stálou modlitbou.
Ve sboru zpívalo celkem 17 mnichů. Oni sami byli překvapeni, jak pěkně zpívají. Ptáte se proč? Protože bylo cítit, že se nejedná o nějaké umělecké předvádění, ale o zpěv, který vychází ze srdce.

Co provedete svydělanými penězi?

Zatím nevíme, zda a jaký úspěch bude naše album mít, ale doufáme vto. Peníze potřebujeme, protože máme mnoho úkolů. U nás vklášteře studuje mnoho seminaristů zVietnamu, ze Srí Lanky a Afriky, jejichž studium stojí klášter mnoho peněz. Pokud vyděláme nějaké peníze, pak je to vpořádku, protože je chceme použít na výchovu kandidátů kněžství. Bůh nám skrze tuto příležitost pomohl, tak chceme snašimi příjmy přispět, aby byl Bůh vtomto světě více milován.

Pater Karl Wallner

Jetzt unseren Newsletter abonnieren:

Termine, Angebote und wertvolle Informationen per Newsletter erhalten:

Wir halten Sie auf dem Laufendem. Mit Absenden dieses Formulars erkläre ich mich einverstanden, dass mich Stift Heiligenkreuz, die Hochschule Heiligenkreuz und der Be&Be Verlag auf dem Laufenden halten. Ihre Daten werden nicht an Dritte übermittelt.

Und wenn Sie dann hier sind:

Klosterbesichtigung
Besuchen Sie uns

Informationen

Bücher, CDs, Geschenke
und vieles mehr!

Zum Klosterladen

Priorate
& Pfarren

Priester aus ganzem Herzen

Fotos & Impressionen
Stift Heiligenkreuz

Aktuelle Fotos

Klostergasthof
Heiligenkreuz

Tisch reservieren

Wasserberg, Trumau,
Heiligenkreuz

Forst- & Landwirtschaft